fbpx

Job search:

Proud to be Welsh / Falch o fod yn Gymraeg

Rydym yn fusnes Cymreig wedi ei ddechrau yng Nghymru ac rydym wedi ymrwymo i’r bobl, cymunedau a’r busnesau yr ydym yn eu wasanaethu. Mae rhai ohonom yn siarad Cymraeg, rhai ohonom yn dysgu a rhai ohonom eisiau dysgu’r iaith – rydym yn griw cymysg go iawn!

Os ydych eisiau gweithredu eich busnes drwy gyfrwng y Gymraeg, nid yw hynny yn broblem. Mae gennym weithwyr Cymraeg yn ein swyddfa. Dyma gyflwyniad i rhai ohonom, ag rydym yn edrych ymlaen siarad gyda chi.

We’re a Welsh business, started in Wales and committed to the people, communities and businesses we serve. Some of us speak Welsh, some of us are learning, some of us want to learn – we’re a real mixed bunch! 

If you want to do business through the medium of Welsh that’s no problem.  We have Welsh speakers in our offices.  Here’s a little introduction to some of them – they look forward to speaking to you soon!

Ein pobl / Our people

Sarah

Astudiais y Gymraeg hyd at lefel A yn yr ysgol ond es i fyw i ffwrdd. Yn ddiweddar rwyf wedi ail gynna'r fflam Gymreig ac rwyf yn caru siarad (ceisio fy ngorau) i ddefnyddio fy Nghymraeg “use it or lose it” mae o mor wir!

I learned to A level in school but moved away. Recently I've re-ignited my Welsh fire and love speaking (trying to) and using my Welsh. “Use it or lose it” is so true!

Steph

Fe ddysgais Cymraeg yn yr ysgol ond fe gollais yr iaith ar ôl i mi symud i ffwrdd i’r coleg. Rwyf yn ceisio ail afael yn y iaith ac yn teimlo fod darllen ag ysgrifennu’r Gymraeg yn haws na’i siarad - ond rwyf yn deall llawer!

I learned Welsh in school but lost it when I moved away to Uni. I’m trying to pick it up again and find reading and writing easier than speaking – but I understand loads!

Shan

Mae fy nheulu yn rhugl yn y Gymraeg. Y Gymraeg oedd iaith yr aelwyd a chefais fy addysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Rwyf yn falch ag yn freintiedig o gael siarad Cymraeg yn ddyddiol.

My family is fluent Welsh and I was brought up speaking it and educated in Welsh. I’m privileged and proud to speak Welsh every day

Our Awards and Accreditations